Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.01. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetových obchodov. Obchodné meno prevádzkovateľa: Vladimír Rohaľ - VIDEOROHAĽ
Miesto podnikania: 08501 Bardejov, B.N. Ves, Potočná 3329/18
IČO: 30634504
Registrácia: Obvodný úrad Bardejov
Číslo živnostenského registra: 701-2183
Tel: 054/472 80 72, pri volaní zo zahraničia tel: 00421 54 4728072
Email: info@videorohal.com
Web: www.videorohal.com
Web: www.koralkylucka.sk
(ďalej len "predávajúci").
1.02. Podmienky platia pre elektronický internetový obchod www.videorohal.com a pre elektronický internetový obchod www.koralkylucka.sk, (ďalej len obchod).
1.03. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá správne vyplnila a odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
1.04. Elektronickou internetovou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.
1.04. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
1.05. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito Podmienkami, ktoré sú pre obidve strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve stanovené inak.
1.06. Predávajúci dodá tovar na základe objednávky a kontaktných údajov, ktoré má k dispozícii z komunikácie kupujúceho v obchode.

II. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy sú iba položky výslovne uvedené v objednávke (ďalej len "tovar").

III. Povinnosti predávajúceho


3.01. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcemu dodávať:
 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
3.02. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú. Dokladom o predaji je daňový doklad.
 • Faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list (ak nie je stanovené ináč), s priloženým bločkom z pokladnice.
 • - Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
3.03. Predávajúci zabezpečí také balenie tovaru, aby pri preprave tovaru nedochádzalo k jeho poškodeniu. Tovar je zasielaný v obaloch so vzduchovou bublinkovou vrstvou, ktorá chráni predmety vo vnútri obálky alebo obalu.
3.04. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia
 • prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

IV. Povinnosti kupujúceho


4.01. Kupujúci sa zaväzuje:
 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
4.02. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
4.03. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Miesto plnenia

Miestom plnenia je adresa: Vladimír Rohaľ - VIDEOROHAL, Potočná 18, 085 01 Bardejov.

VI. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy


6.01. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
6.02. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno- predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
6.03. Prijatie objednávky predávajúcim je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri odoslaní objednávky.
6.04. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
6.05. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 100 ,- Eur (sto eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu - potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
6.06. Predávajúci je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 100,- Eur (sto eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.
6.07. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky na čísle telefónu 054 4728072, pri volaní zo zahraničia 00421 5 4728072, alebo e-mailom na adresu info@lvideorohal.com.
6.08. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
6.09. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu info@videorohal.com. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
6.10. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar predávajúcemu bez závad a v pôvodnom balení do 10 dní.
6.11. V prípade odstúpenia od zmluvy sa predávajúci zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet alebo osobne na prevádzke predávajúceho.
6.12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 • ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným, alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod LudoveRemesla.sk.

VII. Dodacie podmienky a termíny


7.01. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb Slovenskej pošty, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
7.02. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu prostredníctvom tretích subjektov. Hlavným prepravcom tovaru ku kupujúcemu je Slovenská pošta. Iný vhodný prepravca sa môže určiť po dohode s kupujúcim.
7.03. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
7.04. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe.
 • Objednaný tovar predávajúci odošle do 3 pracovných dní od prijatia elektronickej objednávky. V prípade dlhšej dodacej lehoty predávajúci informuje kupujúceho mailom alebo telefonicky. Nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 • Objednaný tovar je prepravovaný Slovenskou poštou ako list na dobierku prvou triedou. Preprava tovaru Slovenskou poštou trvá maximálne dva pracovné dni. Sobota a nedeľa sa do prepravy tovaru nezaratávajú.
 • Celkovo je tovar kupujúcemu doručený do 8 pracovných dní od zaregistrovania objednávky v elektronickom systéme obchodu.
7.05. Dohodnutá dodacia lehota (osem pracovních dní) platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
7.06. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VIII. Cena a platenie


8.01. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách vrátane DPH.
8.02. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
8.03. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky, alebo osobného prevzatia.
8.04. K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné v zmysle podmienok stanovených predávajúcim. Cena poštovného a balného je vrátane DPH.
Cenník prepravy tovaru v rámci Slovenskej republiky:
Dobierka - doručené kupujúcemu najneskôr do 8 pracovných dní od prijatia objednávky, cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy: 2,50 €. Pri objednávke nad 50,- €, cena prepravy zdarma.
Prevodný príkaz – tovar bude doručený kupujúcemu do 2 pracovných dní od nabehnutia platby na účet predávajúceho. Cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy 2,- EUR. Pri objednávke nad 50,- €, cena prepravy zdarma.
Hotovosť – tovar si zákazník, alebo ním poverená osoba, vyzdvihne na adrese Vladimír Rohaľ – VIDEOROHAĽ, Potočná 18, 085 01 Bardejov. Dátum a čas si kúpujúci dohodne telefonicky na č. 054 47280, pri volaní zo zahraničia 00421 54 4728072. Cena za prepravu: 0 EUR.
Cenník prepravy tovaru v rámci Českej republiky:
Dobierka - doručené kupujúcemu najneskôr do 15 pracovných dní od prijatia objednávky, cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy: 9,20 €.
Prevodný príkaz – tovar bude doručený kupujúcemu do 7 pracovných dní od nabehnutia platby na účet predávajúceho. Cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy do Českej republiky: 5,- EUR.
Hotovosť – tovar si zákazník, alebo ním poverená osoba, vyzdvihne na adrese Vladimír Rohaľ – VIDEOROHAĽ, Potočná 18, 085 01 Bardejov. Dátum a čas si kúpujúci dohodne telefonicky na č. 054 47280, pri volaní zo zahraničia 00421 54 4728072. Cena za prepravu: 0 EUR.
Cenník prepravy tovaru v rámci Európskej únie:
Prevodný príkaz – tovar bude doručený kupujúcemu do 15 pracovných dní od nabehnutia platby na účet predávajúceho. Cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy do štátov Európskej únie: 20,- EUR.
Cenník prepravy tovaru do štátov mimo Európskej únie:
Prevodný príkaz – tovar bude doručený kupujúcemu do 15 pracovných dní od nabehnutia platby na účet predávajúceho. Cena za prepravné Slovenskou poštou ako list alebo balík prvej triedy do štátov mimo Európskej únie: 25,- EUR.
8.05. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a.) Prevodný príkaz Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho vedeného v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0452884185/0900. Ako konštantný symbol uvedie 0008 a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. UPOZORNENIE: Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky zákazník. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
b.) Dobierka Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku podľa platného cenníku zvoleného prepravcu, pokiaľ nie je uvedené inak.
c.) V hotovosti Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa. Osobné prevzatie vopred telefonicky dohodnúť na č. Tel.: 054 4728072, pri volaní zo zahraničia 00421 54 4728072.

IX. Záruka, reklamácie, doklady


9.01. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
9.02. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.
9.03. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.
9.04. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.
9.05. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom alebo výrobcom tovaru splnomocnená.
9.06. Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť a na zvukové a obrazové záznamy alebo počítačové programy, ktoré užívateľ rozbalil.

X. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty


10.01. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň objednávky.
10.02. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránkach internetového obchodu.
10.03. Poštovné zdarma pri celkovej hodnote objednávky nad 50 € (Platí iba pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky).
10.04. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny v systéme obchodu.
10.05. Minimálna hodnota nákupu je stanovená iba pre obchod www.korálkylucka.sk. Minimálna hodnota nákupu v obchode www.korálkylucka.sk je stanovená na 6,- EUR s DPH, bez prepravných nákladov. Minimálna hodnota nákupu nie je stanovená pre obchod www.videorohal.com.

XI. Ochrana osobných údajov


11.01. Pri vyplňovaní elektronickej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
11.02. Údaje kupujúcich sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia


12.01. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
12.02. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
12.03. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
12.04. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Platné od 01.01.2012
Podpísaný Vladimír Rohaľ

Korálky | Videorohal © copyright 2009-2010 | Webhosting by VIPhosting.sk